Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Stichting Recht en haar verenigingen.

Doelstelling van de stichting is ondersteunende zaken voor mens, burger en vereniging

Een vereniging dit is een verzameling mensen die zich met een bepaald doel georganiseerd heeft. De verbintenis van de leden op de doelstelling is handhaven en bevorderen van hun recht!

Art. 1: Naam Stichting Recht

De Stichting Recht wordt kortweg aangeduid als ‘DSR’. In publicaties en gesprekken namens de vereniging of DSR kan ook de naam ‘De Stichting Recht’ worden gebruikt. In al deze gevallen wordt gedoeld op de Stichting Recht, die de  Stichting  als rechtsvorm heeft. De stichting is een toezichthouder op recht en behartigt het mensen en burgerrecht via het publiek domein.

Art. 2: Lidmaatschap van de Stichting  en rechten 

De Stichting Recht is een Stichting die ook verenigingen ondersteunt. De verenigingen waarvan eenieder lid kan worden. Het lidmaatschap van de vereniging geeft het lid de mogelijkheid om deel te nemen aan kleinschalige en grootschalige juridische acties in het ‘algemeen en eenieders verbindend belang’. De kleinschalige juridische acties staan alleen voor leden open.  

Art. 3: Lidmaatschap van vereniging en plichten 

Het lidmaatschap van de vereniging wordt aangegaan door de betaling van een bijdrage, die immer geldt voor de duur van een volledig jaar (365 dagen). De bijdrage dient in één keer te worden voldaan. Leden die meedoen aan een kleinschalige juridische actie zijn eraan gehouden hun lidmaatschap gedurende de looptijd van deze actie voort te zetten, aangezien het lidmaatschap een vereiste is om aan kleinschalige juridische acties deel te nemen. Degene die lid wordt van de vereniging heeft voorafgaand aan het lidmaatschap volledig kennisgenomen van deze Algemene voorwaarden en verklaart zich hiermee akkoord bij het aangaan van het lidmaatschap. Ditzelfde geldt ten aanzien van niet-leden die aan een juridische actie deelnemen of anderszins gebruik maken van diensten van de vereniging.   

Art. 4: Duur van het lidmaatschap 

Het lidmaatschap van de vereniging wordt standaard aangegaan voor de periode van een jaar. De maand waarin de betaling vanwege het lidmaatschap is uitgevoerd, is de maand waarin het lidmaatschap ingaat. Is de betaling gedaan vóór dag 16 van de kalendermaand, dan gaat het lidmaatschap met terugwerkende kracht in op dag 1 van die kalendermaand. Is de betaling na dag 15 van de kalendermaand gedaan, dan gaat het lidmaatschap in op dag 1 van de volgende kalendermaand. Het lidmaatschap kent gradaties waaruit vrijelijk kan worden gekozen. De gekozen gradatie wordt verstrekt tegen betaling van het daarvoor geldende vaste bedrag. Het aanmelden gebeurt via www.vereniging-onsrecht.nl

Het lidmaatschap wordt telkens stilzwijgend verlengd met een periode van een jaar. Opzegging van het lidmaatschap dient tijdig plaats te vinden, dat wil zeggen uiterlijk één volledige kalendermaand vóór het einde van de maand waarin het lidmaatschap is aangegaan. De uiterste datum waarop een lid jaarlijks kan opzeggen wordt bij het aangaan van het lidmaatschap schriftelijk meegedeeld in de bevestiging van het lidmaatschap (per e-mail). De uiterste datum van de jaarlijkse opzegging blijft ongewijzigd elk jaar voor het betreffende lid van kracht zolang hij lid is. Wanneer een lid door een bijzondere omstandigheid, zoals een noodtoestand of een afhankelijkheid, aantoonbaar niet meer in staat is om zijn bijdrage tijdig te voldoen, dan stelt de vereniging het lid vrij van betaling voor het dan lopende jaar. Deze vrijstelling van betaling gebeurt na goedkeuring door het bestuur van de vereniging. Als grens voor tijdige voldoening van de bijdrage geldt de datum (dag en maand) waarop de allereerste storting vanwege het lidmaatschap van de vereniging is verricht. 

Ten aanzien van een tijdige betaling vanwege het lidmaatschap geldt: 

  1. Het lid is in verzuim indien er niet is betaald op of vóór de uiterste betaaldatum. 
  2. Indien het lid na twee of meer betalingsherinneringen niet aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan, dan kan de vereniging de overeenkomst die het lid met de vereniging is aangegaan ontbinden. De vereniging kan vanaf dat moment ook de wettelijke incassokosten in rekening brengen en/of de vordering uit handen geven aan een incassobureau. 
  3. De vereniging mag openstaande betalingen verrekenen met openstaande vorderingen zolang deze bedragen voldoende met elkaar in verband staan. 

Art. 5: Inspanningsverplichting van de vereniging 

De vereniging gaat in al zijn diensten te allen tijde een inspanningsverplichting aan tegenover de de afnemers van deze diensten. Er bestaat géén resultaatverplichting. De inspanning zelve waar de vereniging zich toe verplicht jegens de afnemers van een dienst is door de vereniging zo concreet mogelijk omschreven. Ditzelfde geldt ten aanzien van het beoogd resultaat dat die inspanning kan opleveren. De vereniging zal, beoordeeld naar wat zij redelijk en billijk acht, alles in het werk stellen wat binnen zijn vermogen ligt om het beoogd resultaat van zijn inspanningen te realiseren. Ondanks het feit dat de vereniging streeft naar succes kan op voorhand het beoogd resultaat van zijn inspanningen ten aanzien van zijn diensten niet worden gegarandeerd. 

Art. 6a: Klacht of conflict 

In geval van onduidelijkheden, klachten of conflicten die een afnemer van een dienst op welk onderdeel dan ook in zijn relatie tot de vereniging meent te ondervinden, wendt deze afnemer zich eerst tot de klachtencommissie van de toezicht houder van verenigingen zijnde de stichting recht! Handelt de klachtencommissie de klacht niet naar tevredenheid van de klager af, dan is een rechter binnen het arrondissement waaronder de vereniging of zijn gemachtigde valt de aangewezen geschillenrechter. 
 

Art. 6b: Weigering lidmaatschap en royement 

Indien de vereniging één of meer gegronde redenen heeft om een kandidaat-lid dat zich heeft aangemeld en zijn bijdrage heeft betaald te weigeren dan wel om een bestaand lid te royeren, dan zal de vereniging de weigering van het kandidaat-lid of het royement van het bestaande lid manifest maken middels het vooreerst ten spoedigste terugstorten van (een deel van) de ontvangen bijdrage vanwege het lidmaatschap. Dit terugstorten gebeurt op het rekeningnummer waarvan de vereniging de gewezen betaling heeft ontvangen, onder vermelding van het betalingskenmerk ‘Weigering lidmaatschap’ of ‘Royement lidmaatschap’. Het geroyeerde lid krijgt zijn bijdrage teruggestort met aftrek van dat deel van de bijdrage dat betrekking heeft op de periode van het reeds genoten lidmaatschap in het lopende jaar. Wordt een lid vóór dag 16 van de kalendermaand geroyeerd, dan gaat de lidmaatschapsbeëindiging met terugwerkende kracht in op dag 1 van die kalendermaand. Is het lid na dag 15 van de kalendermaand geroyeerd, dan gaat de lidmaatschapsbeëindiging in op dag 1 van de volgende kalendermaand. De vereniging kan op generlei wijze worden verplicht tot het vermelden van de reden of redenen die tot de betreffende weigering of het betreffende royement heeft of hebben geleid. Aan het royement gaat wel een waarschuwing met redenen vooraf. Een geweigerd kandidaat-lid of een geroyeerd lid is het niet toegestaan om deel te nemen aan een volgende juridische actie van de vereniging.  

Art. 6c: Weigering niet-leden voor deelname individuele juridische acties 

Wie zonder lidmaatschap wil deelnemen aan een juridische actie van de vereniging kan hiertoe worden geweigerd indien de vereniging hiertoe één of meer gegronde redenen heeft. In dat geval zal door de vereniging worden gehandeld conform het boven omschreven art. 6b. 

Art. 7: Betaling en voorwaarden voor annulering en restitutie 

Met uitzondering van het bepaalde in art. 4 van deze Algemene voorwaarden is er geen recht op restitutie voor eenmaal betaalde bijdragen. Dit geldt voor de bijdragen van leden die strekken tot voldoening van het op dat moment geldend tarief vanwege het lidmaatschap en van het op dat moment geldend tarief vanwege juridische acties of andere diensten van de vereniging, alsook voor de bijdragen van niet-leden die strekken tot voldoening van het op dat moment geldend tarief vanwege juridische acties of andere diensten van de vereniging. Degene die een probleem of een klacht over zijn betaling heeft, kan dit kenbaar maken via het klachtenformulier op Https://www.vereniging-onsrecht.nl Https://www.vereniging-voor-vrijheid.nl De klacht wordt binnen 30 werkdagen door het bestuur van de Stichting-recht behandeld. 

Art. 8: Herroepingsrecht 

Ten aanzien van het herroepingsrecht gelden de volgende bepalingen: 

  1. Eenieder heeft een bedenktermijn van 14 dagen nadat hij een overeenkomst met de vereniging heeft gesloten. Binnen deze termijn kan de contractant de overeenkomst zonder opgave van reden ontbinden. 
  2. Indien iemand zijn overeenkomst met de vereniging herroept, dan dient hij dit binnen de bedenktermijn van 14 dagen aan de vereniging te melden. Dit melden dient te gebeuren via het standaardformulier voor herroeping op www.vereniging-onsrecht.nl  
  3. Indien iemand zich aanmeldt voor een dienst van de vereniging die binnen 14 dagen niet herroepen kan worden, dan doet de contractant afstand van zijn herroepingsrecht. 

Art. 9: Privacy 

De vereniging houdt zich in alle gevallen aan de privacy-eisen die de Wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Telecommunicatiewet stellen.  

Zie https://www.stichting-recht.nl/privacy-policy/.  

Art. 10: Actualisatie van Algemene voorwaarden 

De vereniging behoudt zich het recht voor om deze Algemene voorwaarden te wijzigen en opnieuw uit te brengen zonder voorafgaand bericht, zodra hij dit noodzakelijk acht. De laatstelijk gepubliceerde Algemene voorwaarden zijn te vinden op Https://www.vereniging-onsrecht.nl/algemene_voorwaarden. 

Art. 11: Depot en inwerkingtreding 

Deze Algemene voorwaarden zijn vastgesteld door het bestuur van de vereniging. De datum van inwerkingtreding is 5 mei 2020. 

Art. 12: Auteursrecht 

Het is niet toegestaan de inhoud van onze periodieke en éénmalige uitgaven, de inhoud van onze website of de inhoud van enig andere onder het Auteursrecht vallende, door ons verstrekte of openbaar gemaakte informatie zonder onze toestemming te vermenigvuldigen en/of voor commerciële doeleinden te gebruiken. 

Art 13: de voorwaarde kunnen naar goeddunken van de stichting recht tussentijds gewijzigd worden. als uw op nieuwsbrief geabonneerd bent krijgt u daar van een melding.