Jouw Mensenrechten zijn Jouw rechten!!!

Het zijn 30 regels waar iedereen zich aan dient te houden. Let op: het kan even duren voor deze pagina de video en artikelen laadt. Dus lees eerst rustig de tekst door.

Hier zijn ze. Leer ze. Het is jouw belang. Het is jouw recht! Jouw weg naar vrijheid.
Het verdeel en heers kan alleen dan gebroken worden
WANNEER WE VERENIGD ZIJN.
Hier verenigen we ons in vereniging, want alleen samen staan we sterk!

www.vereniging-onsrecht.nl

The things we do best
Is tell you how it is.

Mensenrechten: Wat zijn jouw mensenrechten

Universele Verklaring van de Rechten van de Mens

(UVRM) is een verklaring die op 10 december 1948 is aangenomen door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties (A/RES/217). Deze verklaring is door Nederland ondertekend om de Rechten van de mens (basisrechten/grondrechten) te omschrijven. De UVRM is tot op heden van grote betekenis als algemene, morele en juridische standaard, als vaak gebruikte bron voor een nieuwe internationaal verdrag of een nationale grondwet, en als basis van het werk van mensenrechtenactivisten en -organisaties, zoals  Stichting Recht. 

De UVRM werd ook de grondslag van organisaties en activisten voor mensenrechten. De grootste hiervan is Amnesty International, met in 2008 meer dan 2,2 miljoen leden over de hele wereld. Andere van dergelijke organisaties zijn bijvoorbeeld Human Rights Watch en Aim for human rights. In bijna alle landen zijn verder plaatselijke comités voor mensenrechten actief. Mensenrechtenverdedigers zijn ook actief in staten die het internationaal verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten niet hebben geratificeerd, (zo’n vijftig landen). In die landen is de UVRM een belangrijke leidraad, omdat ze immers automatisch geldt voor alle lidstaten van de Verenigde Naties.

PREMABULE

De preambule (inleiding) van de UVRM zet uiteen wat de overwegingen zijn geweest om tot de verklaring te komen. De preambule zegt onder meer:
‘Overwegende, dat erkenning van de inherente waardigheid en van de gelijke en onvervreemdbare rechten van alle leden van de mensengemeenschap grondslag is voor de vrijheid, gerechtigheid en vrede in de wereld;

Overwegende, dat terzijdestelling van en minachting voor de rechten van de mens geleid hebben tot barbaarse handelingen, die het geweten van de mensheid geweld hebben aangedaan …’

Vooral twee zinsneden trekken in de preambule de aandacht.
Ten eerste de zin: ‘… opdat de mens niet gedwongen wordt om in laatste instantie zijn toevlucht te nemen tot opstand tegen tirannie en onderdrukking’. Waar de preambule op duidt is het aloude gewoonterecht om tegen een onderdrukkend regime of een onrechtvaardige heerser een verzetsbeweging te organiseren.

Ten tweede de zin dat de UVRM is afgekondigd ‘…opdat ieder individu en elk orgaan van de gemeenschap er naar zal streven … de eerbied voor deze rechten en vrijheden te bevorderen’. De UVRM is dus niet alleen gericht tot staten, maar ook tot individuen en organisaties.
Die zin wordt door mensenrechtenorganisaties aangehaald om te wijzen op de verantwoordelijkheid voor mensenrechten die onder meer bedrijven hebben.
Artikel 30 is het sluitstuk waar onder Nederland dus ook getekend heeft!

ARTIKEL 30 STELT ALS VOLGT VAST!

Geen bepaling in deze Verklaring zal zodanig mogen worden uitgelegd, dat welke Staat, groep of persoon dan ook, daaraan enig recht kan ontlenen om iets te ondernemen of handelingen van welke aard ook te verrichten, die vernietiging van een van de rechten en vrijheden, in deze Verklaring genoemd, ten doel hebben.

Dat laatste maakt het dan ook bindend.

We vinden dan ook de fundamentele mensenrechten terug in de Nederlandse wet!
Zo vaak gesteld, een ieder wordt geacht de wet te kennen. Het is onze moraal en onze plicht een ieder in gelijkheid van rechten te erkennen. Elk mens voelt wanneer hem of haar onrecht wordt aangedaan. Vooral in onze westerse rechtsfilosofie, in dit door geloofsovertuigingen en levensovertuigingen vast komen te staan als we door ervaring hebben geleerd wat recht en onrecht is!

Niet doden, Niet stelen, Niet dwingen!
We weten hoe deze begrippen tot onrecht leiden. “Doden” kent verschillende begrippen in de wet, “stelen” ook, denk aan oplichting, afpersing, afdreiging, zo ook dwingen.  Dit is zeer strafbaar gesteld in ons strafrecht. DWANG IS MENSENHANDEL OF WEL SLAVERNIJ! In elke vorm verboden.
We lopen op deze pagina even de mensenrechten via video met je door en begrijp jij uiteindelijk wat het is: Het is jouw recht!

30 mensenrechten uvrm op rij!

Bekijk ze goed! Het is uiteindelijk jouw meest omvattende recht vrij mens te zijn!

UVRM Artikel 1
Alle mensen worden vrij en gelijk in waardigheid en rechten geboren. Zij zijn begiftigd met verstand en geweten, en behoren zich jegens elkander in een geest van broederschap te gedragen.

UVRM Artikel 2
1. Eenieder heeft aanspraak op alle rechten en vrijheden, in deze Verklaring opgesomd, zonder enig onderscheid van welke aard ook, zoals ras, kleur, geslacht, taal, godsdienst, politieke of andere overtuiging, nationale of maatschappelijke afkomst, eigendom, geboorte of andere status.
2. Verder zal geen onderscheid worden gemaakt naar de politieke, juridische of internationale status van het land of gebied, waartoe iemand behoort, onverschillig of het een onafhankelijk, trust-, of niet-zelfbesturend gebied betreft, dan wel of er een andere beperking van de soevereiniteit bestaat.

UVRM Artikel 3
Eenieder heeft het recht op leven, vrijheid en onschendbaarheid van zijn persoon.

UVRM Artikel 4
Niemand zal in slavernij of horigheid gehouden worden. Slavernij en slavenhandel in iedere vorm zijn verboden.

UVRM Artikel 5
Niemand zal onderworpen worden aan folteringen, noch aan een wrede, onmenselijke of onterende behandeling of bestraffing.

UVRM Artikel 6
Eenieder heeft, waar hij zich ook bevindt, het recht als persoon erkend te worden voor de wet.

UVRM Artikel 7
Allen zijn gelijk voor de wet en hebben zonder onderscheid aanspraak op gelijke bescherming door de wet. Allen hebben aanspraak op gelijke bescherming tegen iedere achterstelling in strijd met deze Verklaring en tegen iedere ophitsing tot een dergelijke achterstelling.

UVRM Artikel 8
Eenieder heeft recht op daadwerkelijke rechtshulp van bevoegde nationale rechterlijke instanties tegen handelingen, welke in strijd zijn met de grondrechten hem toegekend bij Grondwet of wet.

UVRM Artikel 9
Niemand zal onderworpen worden aan willekeurige arrestatie, detentie of verbanning.

UVRM Artikel 10
Eenieder heeft, in volle gelijkheid, recht op een eerlijke en openbare behandeling van zijn zaak door een onafhankelijke en onpartijdige rechterlijke instantie bij het vaststellen van zijn rechten en verplichtingen en bij het bepalen van de gegrondheid van een tegen hem ingestelde strafvervolging.

UVRM Artikel 11
    1. Eenieder, die wegens een strafbaar feit wordt vervolgd, heeft er recht op voor onschuldig gehouden te worden, totdat zijn schuld krachtens de wet bewezen wordt in een openbare rechtszitting, waarbij hem alle waarborgen, nodig voor zijn verdediging, zijn toegekend.

    2. Niemand zal voor schuldig gehouden worden aan enig strafrechtelijk vergrijp op grond van enige handeling of enig verzuim, welke naar nationaal of internationaal recht geen strafrechtelijk vergrijp betekenden op het tijdstip, waarop de handeling of het verzuim begaan werd. Evenmin zal een zwaardere straf worden opgelegd dan die, welke ten tijde van het begaan van het strafbare feit van toepassing was.

UVRM Artikel 10
Eenieder heeft, in volle gelijkheid, recht op een eerlijke en openbare behandeling van zijn zaak door een onafhankelijke en onpartijdige rechterlijke instantie bij het vaststellen van zijn rechten en verplichtingen en bij het bepalen van de gegrondheid van een tegen hem ingestelde strafvervolging.

UVRM Artikel 13
    1. Eenieder heeft het recht zich vrijelijk te verplaatsen en te vertoeven binnen de grenzen van elke Staat.
    2. Eenieder heeft het recht welk land ook, met inbegrip van het zijne, te verlaten en naar zijn land terug te keren.

UVRM Artikel 14
    1. Eenieder heeft het recht om in andere landen asiel te zoeken en te genieten tegen vervolging.
   2.  Op dit recht kan geen beroep worden gedaan ingeval van strafvervolgingen wegens misdrijven van niet-politieke aard of handelingen in strijd met de doeleinden en beginselen van de Verenigde Naties.
.

UVRM Artikel 15
    1. Eenieder heeft het recht op een nationaliteit.
    2. Aan niemand mag willekeurig zijn nationaliteit worden ontnomen, noch het   recht worden ontzegd om van nationaliteit te veranderen.

UVRM Artikel 16
    1. Zonder enige beperking op grond van ras, nationaliteit of godsdienst, hebben mannen en vrouwen van huwbare leeftijd het recht om te huwen en een gezin te stichten. Zij hebben gelijke rechten wat het huwelijk betreft, tijdens het huwelijk en bij de ontbinding ervan.
    2. Een huwelijk kan slechts worden gesloten met de vrije en volledige toestemming van de aanstaande echtgenoten.
    3. Het gezin is de natuurlijke en fundamentele groepseenheid van de maatschappij en heeft recht op bescherming door de maatschappij en de Staat.
    3. Het gezin is de natuurlijke en fundamentele groepseenheid van de maatschappij en heeft recht op bescherming door de maatschappij en de Staat.

UVRM Artikel 17
    1. Eenieder heeft recht op eigendom, hetzij alleen, hetzij tezamen met anderen.
    2. Niemand mag willekeurig van zijn eigendom worden beroofd.

UVRM Artikel 18
Eenieder heeft recht op vrijheid van gedachte, geweten en godsdienst; dit recht omvat tevens de vrijheid om van godsdienst of overtuiging te veranderen, alsmede de vrijheid hetzij alleen, hetzij met anderen zowel in het openbaar als in zijn particuliere leven zijn godsdienst of overtuiging te belijden door het onderwijzen ervan, door de praktische toepassing, door eredienst en de inachtneming van de geboden en voorschriften.

UVRM Artikel 19
Eenieder heeft recht op vrijheid van mening en meningsuiting. Dit recht omvat de vrijheid om zonder inmenging een mening te koesteren en om door alle middelen en ongeacht grenzen inlichtingen en denkbeelden op te sporen, te ontvangen en door te geven.

UVRM Artikel 20
   1.  Eenieder heeft recht op vrijheid van vreedzame vereniging en vergadering.
   2.  Niemand mag worden gedwongen om tot een vereniging te behoren.

UVRM Artikel 19
Eenieder heeft recht op vrijheid van mening en meningsuiting. Dit recht omvat de vrijheid om zonder inmenging een mening te koesteren en om door alle middelen en ongeacht grenzen inlichtingen en denkbeelden op te sporen, te ontvangen en door te geven.

UVRM Artikel 20
   1.  Eenieder heeft recht op vrijheid van vreedzame vereniging en vergadering.
   2.  Niemand mag worden gedwongen om tot een vereniging te behoren.

UVRM Artikel 23
    1. Eenieder heeft recht op arbeid, op vrije keuze van beroep, op rechtmatige en gunstige arbeidsvoorwaarden en op bescherming tegen werkloosheid.
    2. Eenieder, zonder enige achterstelling, heeft recht op gelijk loon voor gelijke arbeid.
    3. Eenieder, die arbeid verricht, heeft recht op een rechtvaardige en gunstige beloning, welke hem en zijn gezin een menswaardig bestaan verzekert, welke beloning zo nodig met andere middelen van sociale bescherming zal worden aangevuld.
    4. Eenieder heeft het recht om vakverenigingen op te richten en zich daarbij aan te sluiten ter bescherming van zijn belangen.

UVRM Artikel 24
Eenieder heeft recht op rust en op eigen vrije tijd, met inbegrip van een redelijke beperking van de arbeidstijd, en op periodieke vakanties met behoud van loon.

UVRM Artikel 25
    1. Eenieder heeft recht op een levensstandaard, die hoog genoeg is voor de gezondheid en het welzijn van zichzelf en zijn gezin, waaronder inbegrepen voeding, kleding, huisvesting en geneeskundige verzorging en de noodzakelijke sociale diensten, alsmede het recht op voorziening in geval van werkloosheid, ziekte, invaliditeit, overlijden van de echtgenoot, ouderdom of een ander gemis aan bestaansmiddelen, ontstaan ten gevolge van omstandigheden onafhankelijk van zijn wil.
    2. Moeder en kind hebben recht op bijzondere zorg en bijstand. Alle kinderen, al dan niet wettig, zullen dezelfde sociale bescherming genieten.

UVRM Artikel 26
    1. Eenieder heeft recht op onderwijs; het onderwijs zal kosteloos zijn, althans wat het lager en basisonderwijs betreft. Het lager onderwijs zal verplicht zijn. Ambachtsonderwijs en beroepsopleiding zullen algemeen beschikbaar worden gesteld. Hoger onderwijs zal openstaan voor eenieder, die daartoe de begaafdheid bezit.
   2.  Het onderwijs zal gericht zijn op de volle ontwikkeling van de menselijke persoonlijkheid en op de versterking van de eerbied voor de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden. Het zal het begrip, de verdraagzaamheid en de vriendschap onder alle naties, rassen of godsdienstige groepen bevorderen en het zal de werkzaamheden van de Verenigde Naties voor de handhaving van de vrede steunen.
    3. Aan de ouders komt in de eerste plaats het recht toe om de soort van opvoeding en onderwijs te kiezen, welke aan hun kinderen zal worden gegeven.

UVRM Artikel 27
    1. Eenieder heeft het recht om vrijelijk deel te nemen aan het culturele leven van de gemeenschap, om te genieten van kunst en om deel te hebben aan wetenschappelijke vooruitgang en de vruchten daarvan.
    2. Eenieder heeft het recht op de bescherming van de geestelijke en materiële belangen, voortspruitende uit een wetenschappelijk, letterkundig of artistiek werk, dat hij heeft voortgebracht.

UVRM Artikel 28
Eenieder heeft recht op het bestaan van een zodanige maatschappelijke en internationale orde, dat de rechten en vrijheden, in deze Verklaring genoemd, daarin ten volle kunnen worden verwezenlijkt.

UVRM Artikel 29
   1. Eenieder heeft plichten jegens de gemeenschap, zonder welke de vrije en volledige ontplooiing van zijn persoonlijkheid niet mogelijk is.
   2. In de uitoefening van zijn rechten en vrijheden zal eenieder slechts onderworpen zijn aan die beperkingen, welke bij de wet zijn vastgesteld en wel uitsluitend ter verzekering van de onmisbare erkenning en eerbiediging van de rechten en vrijheden van anderen en om te voldoen aan de gerechtvaardigde eisen van de moraliteit, de openbare orde en het algemeen welzijn in een democratische gemeenschap.
    3. Deze rechten en vrijheden mogen in geen geval worden uitgeoefend in strijd met de doeleinden en beginselen van de Verenigde Naties.

UVRM Artikel 26
    1. Eenieder heeft recht op onderwijs; het onderwijs zal kosteloos zijn, althans wat het lager en basisonderwijs betreft. Het lager onderwijs zal verplicht zijn. Ambachtsonderwijs en beroepsopleiding zullen algemeen beschikbaar worden gesteld. Hoger onderwijs zal openstaan voor eenieder, die daartoe de begaafdheid bezit.
   2.  Het onderwijs zal gericht zijn op de volle ontwikkeling van de menselijke persoonlijkheid en op de versterking van de eerbied voor de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden. Het zal het begrip, de verdraagzaamheid en de vriendschap onder alle naties, rassen of godsdienstige groepen bevorderen en het zal de werkzaamheden van de Verenigde Naties voor de handhaving van de vrede steunen.
    3. Aan de ouders komt in de eerste plaats het recht toe om de soort van opvoeding en onderwijs te kiezen, welke aan hun kinderen zal worden gegeven.

Strijders voor uw Mensenrechten

I am text block. Click edit button to change.

Anna Eleanor Roosevelt

“Vrijheid vereist heel veel van elk mens. Met vrijheid komt verantwoordelijkheid. Voor hen die onbereidwillig zijn om volwassen te worden en voor degene die zelf niet vooruit wil komen, biedt dit een angstig vooruitzicht.”

A Quote
You must do the things you think you cannot do.

Anna Eleanor Roosevelt was an American political figure, diplomat and activist. She served as the First Lady of the United States from March 4, 1933, to April 12, 1945, during her husband President Franklin D. Roosevelt’s four terms in office, making her the longest-serving First Lady of the United States

Nelson Mandela

In 1944 kwam Mandela in aanraking met het ANC, een organisatie die zich keerde tegen de suprematie van blanken en de segregatiepolitiek van de apartheid in Zuid-Afrika. Net als zijn voorganger Mahatma Gandhi was Mandela advocaat en vrijheidsstrijder.
In 2009 stelde de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties Mandela’s geboortedag in als Mandela Day, als bekroning voor Mandela’s strijd tegen de apartheid. Al eerder, in 1993, had Mandela samen met De Klerk de Nobelprijs voor de Vrede in ontvangst genomen.
Vanaf 2004 leed Mandela aan een teruglopende gezondheid en trad hij steeds minder in het openbaar op. Van 2011-2013 belandde Mandela diverse keren in het ziekenhuis vanwege luchtweginfecties. Hij overleed op 5 december 2013.

Mahatma Gandhi

Mohandas Karamchand Gandhi
Na een rechtenstudie in Engeland vertrok Gandhi naar Zuid-Afrika, waar hij zich voor de Indiase bevolkingsgroep inzette. Na terugkeer in India werd hij leider in de Indiase onafhankelijkheidsstrijd. Mahatma Gandhi was een van de grondleggers van de moderne staat India en voorstander van actieve geweldloosheid als middel voor revolutie. Gandhi spande zich ook in voor verzoening tussen hindoes en moslims in India. Hij werd in 1948 in New Delhi vermoord door een extremistische hindoe. Zijn geboortedag wordt gevierd als Gandhi Jayanti. Bij Raj Ghat, een monument pal aan de rivier de Yamuna in New Delhi, wordt zijn favoriete lied Raghupati Raghava gezongen en wordt op de ouderwetse wijze katoen gesponnen.

Martin Luther KingMartin Luther King werd beroemd in de jaren 1950 en 1960 dankzij zijn geweldloze verzet tegen de rassenscheiding in de Verenigde Staten, onder meer door de mars naar Washington op 28 augustus 1963 en het boycotten van stadsbussen die blanken bevoordeelden. Tijdens de betoging in 1963 hield hij op de trappen van het Lincoln Memorial zijn legendarische toespraak “I Have a Dream”, waarin hij zijn hoop uitsprak dat mensen ooit op hun gedrag en niet op hun huidskleur beoordeeld zouden worden. Een jaar later, op 10 december 1964, kreeg hij de Nobelprijs voor de Vrede. Voor velen is Martin Luther King een symbool voor de burgerrechtenbeweging in de Verenigde Staten gebleven.

Video

Video

Video

Video

Desmond Mpilo Tutu

 

Desmond Mpilo Tutu (Klerksdorp, 7 oktober 1931) is een Zuid-Afrikaans geestelijke en mensenrechtenactivist. Hij was de eerste zwarte aartsbisschop van de Anglicaanse Kerk in Kaapstad en ontving voor zijn inspanningen in de strijd tegen de apartheid op 16 oktober 1984 de Nobelprijs voor de Vrede. Hij was voorzitter van de Waarheids- en Verzoeningscommissie, die na de val van het apartheidsregime ernaar streefde de verschillende bevolkingsgroepen in vrede met elkaar te laten leven. In 2010 maakte Tutu bekend zich terug te trekken uit het openbare leven om het rustiger aan te doen. Desondanks was Tutu in september 2012 op bezoek in Nederland. Hij bezocht onder andere Deventer, Culemborg, Enschede, Groningen en Den Haag. Op 19 september reikte Tutu de Internationale Kindervredesprijs in de Ridderzaal in Den Haag uit. Op 2 november 2013 sprak hij tijdens de herdenkingsdienst voor prins Friso in Delft.

Garry Davis

 
 
Sol Gareth “Garry” Davis
(27 juli 1921 – 24 juli 2013) was een internationale vredesactivist die het Wereldpaspoort creëerde, een document dat is gebaseerd op artikel 13, Universele Verklaring van de Rechten van de Mens en op het concept van wereldburgerschap. Eerder had Davis gewerkt als acteur op Broadway en diende hij als Amerikaanse bommenwerperpiloot in de Tweede Wereldoorlog. In 2012 stuurde Davis WikiLeaks-oprichter Julian Assange een wereldpaspoort. Slechts enkele weken voordat hij stierf, stuurde Davis een wereldpaspoort naar klokkenluider Edward Snowden in Moskou om de Russische autoriteiten te verzorgen. Davis publiceerde meerdere boeken ten gunste van zijn zaak van wereldburgerschap. Zijn wereld paspoort word door velen op de planeet gebruikt. Garry Davis heeft een plaquette geïnstalleerd met de tekst: “Sovereign World Territory.” Passport to Freedom, A Guide for World Citizens.

Tenzin Gyatso

dalai lama

Na het overlijden van de dertiende dalai lama Thubten Gyatso (1876-1933) ontstond in Tibet een machtsstrijd. Daarbij werden seculiere kandidaten als Thubten Kunphela (1905- 1963) en later Lungshar (1880-1938) uitgeschakeld. Er werd via een divinatieprocedure uiteindelijk weer een tulku als regent in Tibet geselecteerd, de dan 23-jarige Reting Lama, Jampal Yeshe Gyaltsen (1910-1947). De naam die hij bij zijn inhuldiging op 22 februari 1940 kreeg, is Jampel Ngawang Lobsang Yeshe Tenzin Gyatso. Tenzin betekent Verdediger van de leer; Gyatso betekent oceaan. De toon in de Chinese pers ten aanzien van de dalai lama werd weer aanzienlijk harder. Enkele maanden later ontving de dalai lama de Nobelprijs voor de Vrede. De toespraak van de dalai lama tijdens het accepteren van de prijs werd door de Chinese leiding als een pleidooi voor een indirect geformuleerde onafhankelijkheid opgevat.

Óscar Arias Sánchez

In 1986 werd hij tot president van Costa Rica gekozen. Oscar Arias Sánchez won wereldwijd het respect van leiders en mensenrechtenvoorvechters door vrede te brengen in Centraal-Amerika. Hij werd geboren in 1941 en studeerde in de Verenigde Staten waarna hij in Costa Rica een graad in de rechten behaalde.drong Arias Sánchez erop aan om de conflicten op te lossen en een einde te maken aan de buitenlandse invloeden in Centraal-Amerika. Het lukte hem uiteindelijk overeenstemming te krijgen over zijn vredesplan, dat de persvrijheid gegarandeerd zou worden en dat er vrije en open verkiezingen gehouden zouden worden. Nadat de overeenkomsten ondertekend waren, kwam er een einde aan de gevechten in het gebied.
 
“Hoe groter de vrijheid die we genieten, hoe groter de verantwoordelijkheid die we dragen, zowel voor anderen als voor onszelf.”

– Oscar Arias Sánchez

Video

Video

Video

Video