Massaclaims: Wat is dat? Wet Collectieve Afhandeling Massaclaims?

Massaclaims

In de VS is het al sinds jaar en dag mogelijk om een classaction te starten. In Nederland is sinds 2005 de Wet Collectieve Afhandeling Massaclaims (WCAM) ingevoerd.

De invoering van deze wet past bij de Nederlandse ambitie om ook op het gebied van de class actions binnen de EU voorloper te zijn. In Nederland zijn al diverse acties gevoerd, denk bijvoorbeeld aan de veelbesproken woekerpolissen. In de rest van de EU worstelen verschillende lidstaten al jaren met het ontwikkelen van een goedwerkend juridisch mechanisme om een collectieve actie in te stellen. In het halfjaarverslag stelt Rabobank dat er onder andere in de Verenigde Staten vanwege de Libor fraude massaclaims lopen.

Grote organisaties, bedrijven en verenigingen plegen onrechtmatigdaden waardoor veel mensen gedupeerd raken.

Nu zijn ook met de coronamaatregelingen vele mensen slachtoffer geworden van het beleid van die politiek verenigingen. Wijziging van het Burgerlijk Wetboek en het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering waren nodig de afwikkeling van massaschade in een collectieve actie mogelijk te maken (Wet afwikkeling massaschade in collectieve actie).  Stichting Recht zal daardoor ook in samenwerking met de “Vereniging Ons Recht” en al haar leden, zijnde individuelen mensen, organisaties, stichtingen en verenigingen, van de overkoepelende organisatie, de “Vereniging Ons Recht” verschillende acties voeren. Wij willen het onrecht recht te zetten. Deze bijzondere samenwerkingsverbanden dragen dan ook zorg voor het slagen van deze claims!

Het schikken van een zaak wordt dan ook aantrekkelijker door verbetering van de kwaliteit van collectieve belangenbehartigers, coördinatie van collectieve procedures en meer finaliteit. Een van de redenen dat Stichting Recht samenwerkt met de (VOR) Vereniging Ons Recht is de kracht van die samenwerking in verenigingsverband met verschillende partijen die hetzelfde doel nastreven in zaken de wet.

Als meer belangenorganisaties een collectieve vordering willen instellen voor dezelfde gebeurtenis of gebeurtenissen over soortgelijke feitelijke en rechtsvragen, wijst de rechter uit hun midden de meest geschikte aan als Exclusieve Belangenbehartiger voor alle gedupeerden.

De WCAM wordt gevormd door de artikelen 907-910 van het Boek 7 van het Nederlandse Burgerlijk Wetboek en 1013-1018a van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering.

Collectieve claims kunnen bij bedrijven worden ingediend door organisaties die het beschermen van belangen van slachtoffers als doelstelling hebben, en die volle rechtspersoonlijkheid genieten.