Onze organisaties hebben verschillende disciplines die zich met rechtspraak bezighouden.

Goede trouw van een persoon, vereist voor enig rechtsgevolg, ontbreekt niet alleen indien hij de feiten of het recht waarop zijn goede trouw betrekking moet hebben, kent, maar ook indien hij hen in de gegeven omstandigheden behoort te kennen. Onmogelijkheid van onderzoek belet niet dat diegene die goede reden tot twijfel heeft, aangemerkt wordt als iemand die de feiten of het recht behoort te kennen.

Onze Specialiteiten
chainsaw, tree, tree pruning

Massaclaims

Massaclaims
In de VS is het al sinds jaar en dag mogelijk om een class action te starten. In Nederland is sinds 2005 de Wet Collectieve Afhandeling Massaclaims (WCAM) ingevoerd.
De invoering van deze wet past bij de Nederlandse ambitie om ook op het gebied van de class actions binnen de EU voorloper te zijn. In Nederland zijn al diverse acties gevoerd, denk bijvoorbeeld aan de veelbesproken woekerpolissen. In de rest van de EU worstelen verschillende lidstaten al jaren met het ontwikkelen van een goed werkend juridisch mechanisme om een collectieve actie in te stellen. In het halfjaarverslag stelt Rabobank dat er onder andere in de Verenigde Staten vanwege de Libor fraude massaclaims lopen.

Jeugd Zorg Probematiek

De jeugdzorg heeft inmiddels niets meer met zorg te maken. List, leugens en bedrog in verdienmodellen en schendingen van mensenrechten hebben de zorg volledig overgenomen waardoor een groot onrecht wordt aangedaan. Over deze misdaad is dan ook een blog geschreven die je hier kunt lezen.
klik de link: MISDADEN VAN JEUGDZORG ORGANISATIES IN HUN VERDIEN MODELLEN!

Child Custody, Adoption And Surrogacy
despair, alone, being alone

Schendingen van Mensenrechten

Mensenrechtenschendingen

Mensenrechtenvoorvechters zijn het erover eens dat de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, 72 jaar na ondertekening, nog steeds meer een droom dan realiteit is. Schendingen komen in elk deel van de wereld voor. In rapporten van Amnesty International en andere organisaties uit 2009 stond bijvoorbeeld:

  • Er wordt in 81 landen nog steeds gemarteld
  • In 54 landen heb jij nog steeds grote kans op een oneerlijke rechtspraak
  • In 77 landen wordt het mensen niet toegestaan vrij te zeggen wat ze willen.
    In Nederland staan jouw rechten ook in het strafrecht als strafbaar gesteld en het strafrecht is onder art. 2 sr voor ieder geldend, geen uitzonderingen daargelaten.

Schending van Burgerrechten

Onze burgerrechten zijn onderdeel van onze grondwet. Ze zijn ingebakken in onze geschiedenis en in de elementen van onze nationale vrijheden. Het is belangrijk om te begrijpen wat jouw burgerrechten zijn, zodat jij die identificeren kunt wanneer zij worden geschonden. Als iemand jouw burgerrechten schendt kan jij hen aanklagen voor schade, als gesteld in burgerwetboek 6 art. 162. 

Wilt u meer weten?
klik de link: De valse wereld van zaken herkennen op jouw privaatrecht, hoe doe je dat?

We leven in een valse wereld waar jij elk moment bedonderd wordt.  Hier een stuk hoe dat te voorkomen. Zie ook de video in deze post met de uitleg van je recht waarin de rechter uw rechten uitlegt! Voor het begrip: Dit is dwaling, jij bent de weg kwijt!
Contractenrecht: wilsgebreken – eigenlijke dwaling. Mensenrecht VS burgerrecht…
chess, metaphor, board
guy, man, people

Onrechtmatige daad

Een onrechtmatige daad is een generiek rechtsfeit uit het Nederlandse burgerlijk recht. Is de gedraging de dader toe te rekenen, dan wordt ook wel gesproken van een fout. Het betreft een handelen of een nalaten waarmee iemand op onwettige of onbehoorlijke wijze een ander schade toebrengt.

Uit de onrechtmatige daad vloeit een verbintenis voort: Het recht van het slachtoffer (of gelaedeerde) op een schadevergoeding en de verplichting van de dader (of laedens) om deze te voldoen. De rechtsbetrekking tussen dader en slachtoffer(s) wordt in dit geval omschreven als aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad.

 

 

Laat onze ervaring uw gids zijn! Jij wenst een persoonlijke bijstand van onze juristen?

Ontvang uw eerste consult gratis!

secretary, office, sales

U bent bij ons aan het juiste adres!

Onze Diensten

Mensenrechten

Mensenrechten zijn publiekrechtelijke rechten. Schendingen zijn strafbaar in strafrecht.

Burgerrechten

Burgerrechten zijn privaatrechtelijke rechten. Deze vallen onder civiel recht als wel bij schending strafbaar in strafrecht.

Jeugd Zorg

Jeugdzorg die vrijwillige zorg dient te zijn is hierdoor dan ook in burgerlijke instemming. Een overeenkomst is nodig.

Massa Claims

Massa claim recht is een recht dat een groep mensen kan gebruiken wanneer zijn als groep of in het algemeen benadeeld zijn.

Briefadres Daklozen

Voor het zakelijk handelsrecht heeft het recht subject, de burger, een handelsadres nodig. Heeft u geen registratieadres kunt u die bij Stichting Recht regelen.

Aangifte Strafrecht

Aangifte doen is voor veel mensen een vreemd terrein. Een valse aangifte is ook nog eens strafbaar. Wij kunnen jou bijstaan om jouw aangifte te doen.

Agreement

Dagvaardingen Civiel

Iemand dagvaarden is een special proces. Een dagvaarding is een officiële, schriftelijke oproep om voor een gerecht te verschijnen. De dagvaarding is het eerste processtuk in een civiele procedure of in een strafproces en vermeldt waar het in de zaak om gaat en op welke gronden de eis berust.

Cursus leer uw recht

Geen mens, of persoon, in corporatie, vereniging of stichting, of welke rechtspersoon in welke hoedanigheid dan ook, heeft het recht jouw rechten of je vrijheid te schenden of af te menen. Niemand heeft het recht een ander het recht te geven, jouw recht te schenden. Je bent geen eigendom of slaaf van een ander, mits je dit wilt! Er volgen 4 uur durende lezingen je rechten te kunnen leren die digitaal online te volgen zijn.

Recht is pas recht, als er met recht in recht, ook recht gesproken wordt!