Slavernij, Mensenhandel en het ambtsmisdrijf art 365 Strafrecht!

Alle leden van de Verenigde Naties hebben zich gebonden aan de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens.

Slavernij, Mensenhandel en het ambtsmisdrijf art 365 Strafrecht!

Waar zit de denkfout van een ambtenaar te denken dat hij/zij meer recht heeft dan een ander?
Dat zij jouw Mensenrechten mogen schenden, in strijd met art 30 UVRM? En Mensen geestelijk te mogen mishandelen in strijd met de wet art 303 sr ? waar door mensen zelfmoord plegen. Hoe zo denken ze Mensen af te mogen persen art 317 sr ? Of daarin Mensen te mogen dwingen Art 284 sr? Hoezo denken zij Mensen te mogen oplichten art 326 sr? Mensen hun rechten in samenspannen met verschillenden organisaties te mogen Schenden art 285 sr Of dat zij daar zichzelf aan schuldig mogen maken art 140 sr ?
WIE HEEFT HEN HET RECHT GEGEVEN JOUW RECHT TE MOGEN SCHENDEN?

Waarom denken die overheids medewerkers dat zij dat recht hebben ons dat aan te mogen doen?

Waarom denken die ambtenaren dat zij inbreuk mogen maken op jouw persoonlijke levenssfeer art 285b sr ?
Waarom denken die directeuren en managers van die organisaties dat ze er mee weg kunnen komen art 51 SR
Waarom denken ze dat ze een POGING mogen doen jouw rechten te schenden art 45 SR
Waarom denken ze dat zij met jouw leven en persoonsgegevens mogen handelen AVG wet en strafbaar als in Mensenhandel art 273 f sr dat is slavernij art 274 sr en zo ook een internationaal misdrijf tegen de rechten van de mens art 4uvrm. En mishandeling als in art 3 EVRM! >Verbod van foltering. Niemand mag worden onderworpen aan folteringen of aan onmenselijke of vernederende behandelingen of bestraffingen.

zo ook Geld dat voor art 5 UVRM Niemand zal onderworpen worden aan folteringen, noch aan een wrede, onmenselijke of onterende behandeling of bestraffing.

Slavernij

Slavernij bestaat minstens zo lang als de geschiedschrijving. Sinds de 20e eeuw is slavernij over de hele wereld verboden. Het wereldwijde verbod is vastgelegd in de Internationale Slavernij-Conventie van 1926 (Slavery Convention of de Convention to Suppress the Slave Trade and Slavery) die tot stand kwam onder de toenmalige Volkenbond, nadat in enkele eerdere verdragen reeds stappen waren gezet in die richting.
In de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens uit 1948 werd ook een artikel tegen slavernij opgenomen. art 4 uvrm

VRIJHEID IS JOUW GROOTSTE RECHT!

Elk misdrijf is strafbaar voor> iedereen< geen uitzonderingen daar gelaten. >>Artikel 2 SR
De Nederlandse strafwet is toepasselijk op ieder die zich in Nederland aan enig strafbaar feit schuldig maakt.”

Het ambtsmisdrijf begint hier met de inbreuk op jouw persoonlijke levenssfeer art 285b sr
>>Artikel 365 SR
De ambtenaar die door misbruik van gezag iemand dwingt iets te doen, niet te doen of te dulden, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste twee jaren of geldboete van de vierde categorie.

Dus de ham vraag is: Waarom denken deze mensen dat zij al die strafbare feiten straffeloos kunnen plegen?

Artikel 90quater geeft tevens aan dat ook in burgerrechten het recht geldend is.

art 90 quater stelt dat ook: Onder discriminatie of discrimineren wordt verstaan elke vorm van onderscheid, elke uitsluiting, beperking of voorkeur, die ten doel heeft of ten gevolge kan hebben dat de erkenning, het genot of de uitoefening op voet van gelijkheid van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden op politiek, economisch, sociaal of cultureel terrein of op andere terreinen van het maatschappelijk leven, wordt teniet gedaan of aangetast.
zo we dit dan ook weer in art 30 UVRM lezen kunnen:

Artikel 30 UVRM

Geen bepaling in deze Verklaring zal zodanig mogen worden uitgelegd, dat welke Staat, groep of persoon dan ook, daaraan enig recht kan ontlenen om iets te ondernemen of handelingen van welke aard ook te verrichten, die vernietiging van een van de rechten en vrijheden, in deze Verklaring genoemd, ten doel hebben.

Overwegende, dat het van het grootste belang is, dat de rechten van de mens beschermd worden door de suprematie van het recht, opdat de mens niet gedwongen worde om in laatste instantie zijn toevlucht te nemen tot opstand tegen tirannie en onderdrukking; is het ook zaak het recht en de strafbare inbreuken op het recht te handhaven ook tegen een mensen werkend in overheid die het schenden!

https://www.youtube.com/watch?v=7HNepvmLAWI

Met andere woorden het word dus wel tijd dat er iemand ook iets aan gaat doen dat kan 1 door je rechten te leren en 2 door de fundamentele rechtsvragen aan een rechter voor te leggen voor deze zaken hebben we dan ook de stichting en verenigingen op gericht!

Om samen te kunnen strijden Vereniging Ons Recht!

En om te leren de Vereniging Voor Vrijheid!

Michael Van Leeuwen

Bestuurder

Michael is bestuurder als wel Leeraar van je rechten. we hopen dat deze korte blog je iets van inzicht heeft gegeven.

Arjen vdf Looijmans

Bestuurder

Arjen is bestuurder als wel Leeraar van je rechten. we hopen dat deze korte blog je iets van inzicht heeft gegeven.